Βρίσκεστε στην επιλογή:

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό Aegean Startups αποδέχονται τους παρακάτω όρους

 1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού AEGEAN Startups (www.aegean-startups.gr)
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με υποβολή πρότασης στην ειδική φόρμα του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού AEGEAN Startups (www.aegean-startups.gr)
 3. Η υποβολή των προτάσεων και των συνοδευτικών κειμένων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση της χρήσης επιστημονικών ή ειδικών διεθνών όρων, όπου αυτό απαιτείται).
 4. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας μεμονωμένα ή σε ομάδες. Στην Κατηγορία Α θα πρέπει όλα τα μέλη της ομάδας να είναι φοιτητές/τριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην Κατηγορία Β συμμετέχουν νέοι/ες εκτός της κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη του διαγωνισμού. Για τις ομαδικές συμμετοχές θα πρέπει να δηλώνεται ο/η εκπρόσωπος/συντονιστής/στρια της ομάδας, ο/η οποίος/α θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της.
 5. Οι συμμετέχοντες/ουσες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 6. Όποιος υποψήφιος/α συμμετέχει στην Κατηγορία Α δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κατηγορία Β και το αντίστροφο. Κάθε υποψήφιος/α εντός της ίδιας Κατηγορίας μπορεί να συμμετέχει σε μέχρι δύο προτάσεις – ομάδες και σε μέχρι δύο θεματικές περιοχές.
 7. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη της ιδιοκτησίας της υποβαλλόμενης πρότασης.
 8. Τα βασικά στοιχεία όλων των προτάσεων του 1ου σταδίου θα τεθούν σε κοινή θέα, στο διαδικτυακό τόπο των Aegean Startups και η πιο δημοφιλής πρόταση, με βάση την αποδοχή του κοινού στις σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης του διαγωνισμού, αφού πληροί τα ελάχιστα κριτήρια, θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο.
 9. Ο διοργανωτής δύναται σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων/ουσών σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.
 10. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ο διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.
 11. Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό αποκλείονται από το διαγωνισμό.
 12. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
 13. Σε περίπτωση κατάθεσης προτάσεων με τον ίδιο τίτλο ή το ίδιο περιεχόμενο για περιγραφή προϊόντος ή υπηρεσίας, θα συμμετέχει στο διαγωνισμό η πρόταση που κατατέθηκε πρώτη με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης.
 14. Οι συνεργάτες (ή τα μέλη συγγένειας πρώτου βαθμού των συνεργατών) της Δ.Α.ΣΤΑ. ή οποιασδήποτε από τις υποκείμενες δομές της (ΓΔ, ΜΚΕ, ΠΑ) που ασχολείται με τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
 15. Οι επιχειρηματικές ιδέες και πλάνα που θα κατατεθούν στο διαγωνισμό παραμένουν εμπιστευτικές και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς της κάθε πρότασης. Ο διοργανωτής μπορεί να ανακοινώσει στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού τις γενικές πληροφορίες των επιχειρηματικών προτάσεων, όπως κατατίθενται στη φόρμα της αίτησης.
 16. Ο διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια, ευθύνη, ή απογοήτευση που μπορεί να υποστούν οι συμμετέχοντες.
 17. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς αιτία να αποσύρει το Βραβείο ή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ή να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες του Βραβείου με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.
 18. Σε περίπτωση που σε κάποια θεματική περιοχή δεν βραβευτεί καμία πρόταση, οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να βραβεύσουν επιπλέον προτάσεις σε άλλες θεματικές περιοχές.