ARWEN LANNEL LABS, MADE IN GREECE

Πρόλογος - Λίγα λόγια για την εν λόγω πρωτοβουλία
Είμαστε σε ανθρώπινο δυναμικό, μια τεχνολογική νεοφυής (Έτος Ίδρ. Μάρτιος 2017) στην φάση δημιουργίας του προϊόντος μας (pre-seeding stage), και της προ-δημιουργίας του επιχειρηματικού μοντέλου μας. Δεν έχουμε συσταθεί ακόμη ως εταιρική μορφή (πχ.ΙΚΕ) και λειτουργούμε ως ανεξάρτητη Δεξαμενή Σκέψης διαμέσω των Ηλεκτρονικών Κοινωνικών Μέσων και των εργαλείων τους. Τα ερευνητικά πεδία μας είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η Ψηφιακή Διπλωματία και η Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία. Θα επιθυμούσαμε φυσικά, για την μελλοντική μας έδρα να γίνει η έναρξη σε ένα απο τα νησιά του Πανεπιστημίου Αιγαίου (η Ιδρυτής/εμπνευστής μας κα Ελένη Πανάγου, είναι κάτοχος μάστερ και πτυχιούχος του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είμαστε ανοιχτοί να προσφέρουμε τις επιστημονικές συμβουλές την έμπρακτη τεχνογνωσία και τεχνική υποστήριξη, συνεργασιακά, ώστε να αποκρυσταλλώσουμε καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών - ΤΠΕ πάνω στην εφαρμογή τους, στην Ψηφιακή Διπλωματία.

Προωθούμε την δια-ειρηνικη συνεργασία τελεστών, την επιστημονική ανάλυση και την έγκαιρη λήψη αποφάσεων με κύρια εργαλεία τις ΤΠΕ. Η χαρτογράφηση και η τόνωση των πολιτιστικών δεδομένων, ειδικά ως ψηφιακά παράγωγα στον Κυβερνοχώρο, της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί το όραμα και το έργο μας.

Προσχέδιο Επιχειρηματικού Πλάνου της

ARWEN LANNEL LABS, MADE IN GREECE, E-DIPLOMACY ON EUROPEAN IMPLEMENTATION

CALCULUS. SIMULACRA. PERFECTION FOR CULTURAL HERITAGE.

επίσημος ιστότοπος  https://arwenlannellabs.eu

Το ίδιο το υψηλής εξειδίκευσης, τεχνολογικό προϊον αυτό καθευατό, θα καλύπτει καινοτόμες υπηρεσίες στον τομέα της Ανάπτυξης Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού για την εις βάθος, διεπιστημονική προσέγγιση της Απεικόνισης, Προσομοίωσης, Αποτύπωσης, Πολυτροπικής Αναπαράστασης, Αναγνώρισης Προτύπων Μαθησιακών Αντικειμένων, Ραδιοχρονολόγησης και Αρχαιομετρίας της Ελλαδικής και Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η ανάγκη για διαβαθμισμένη διαχείριση της Πληροφορίας τονίζεται σε όλα τα συνέδρια κύρους ενδεικτικά αναφέρουμε ΙΕΕΕ, IETF, ACM, Springer-Verlag, ESA, RDA Alliance, εμείς ειδικευόμαστε στην Ψηφιοποίηση και Προστασία, Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς όπου είναι το ζητούμενο. Αυτή η ανάγκη σπάνια καλύπτεται από ευέλικτες νεοφυείς επιχειρήσεις λόγω του μεγάλου ύψους, συνολικού κόστους του απαραίτητου “κλειστού” σε τεχνικές προδιαγραφές, τεχνολογικού ειδικού εξοπλισμού στο Πεδίο Καταγραφής, Προστασίας και Ανάδειξης του Πολιτισμού (άυλου και υλικού).

Το κοινό για το οποίο θα προορίζεται το μελλοντικό τεχνολογικό προϊόν μας, θα αποτελείται από όλες τις Εφορείες Αρχαιοτήτων (Προϊστορικών, Κλασσικών, Βυζαντινών και Νεότερων) της χώρας, Επιστημονικές Οργανώσεις, Διεθνείς Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Οργανισμούς και Εταιρείες, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Ανεξάρτητους Επιστήμονες-Επαγγελματίες, Αναπτυξιακές Εταιρείες των Ο.Τ.Α. Α και Β Βαθμού, ακόμη και προς όλα τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και Κέντρα που θα ήθελαν να υλοποιήσουν ένα έργο και δεν έχουν καλύψει, με την έως τώρα ενσωμάτωση τους,  ένα πιο εξειδικυμένο φάσμα, του ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού (υλισμικού και λογισμικού) έως τώρα. Συνολικά τα κύρια μέλη του κοινού-στόχου, θα δραστηριοποιούνται αυστηρά στον Τομέα της Προστασίας και Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ναι, πολύ συχνά έργα δεν προχωρούν με ρυθμό απόδοσης λόγω ελλειπούς ικανού συντονισμού σε ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό (υλισμικού και λογισμικού)

Τα έσοδα μπορούν να ικανοποιούνται είτε από την μίσθωση για χρήση με βάση κάποια τιμή όπως ισχύει στην ευρωπαϊκή αγορά, άνα πενταμηνιαίο συμβόλαιο, είτε από την μίσθωση ικανού και έμπειρου επιστημονικού προσωπικού που θα επεξεργάζεται και θα αποτυπώνει την νέα πληροφορία και θα χειρίζεται τον διατεθειμένο ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό για όσα διαρκέσει το υπό συζητήση, έργο του πελάτη. Η δεύτερη, αυτή, περίπτωση θα απαιτεί την σχέση εργασίας του επιστημονικού συνεργάτη της επιχείρησης μας, ως εξειδικευμένου εξωτερικού τεχνικού συμβούλου, στο ερευνητικό- αναπτυξιακό, πρόγραμμα, εθνικό, ιδιωτικό (σπανιότερα) ή ευρωπαϊκό. 

Το προϊόν είναι ανταγωνιστικό καθότι ύστερα από την προσωπική έρευνα αγοράς με επαγγελματίες άλλων διαφορετικών ειδικοτήτων, είτε κατέχουν δημόσιο αξίωμα είτε ιδιωτεύουν, δεν δύνανται να αξιοποιήσουν ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ή δεν ικανοποιείται η ενδεχόμενη υιοθέτηση του σε ερευνητικά λόγω της υψηλής εξειδίκευσης του και άρα υποχρηματοδοτείται.


Κωδικός Ιδέας

2436

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου

Ελένη Δ Πανάγου

Ιδιότητα

Απόφοιτος ΠΑ

Τμήμα Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο 2ου Μέλους

Ομ. καθ Δημήτριος Κυριακίδης ΑΠΘ

Ονοματεπώνυμο 3ου Μέλους

δρ Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλων μετακλητός

Κατηγορία Υποβολής

Θεματική Κατηγορία

Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες-Διακυβέρνηση-Κοινωνία

Η ιδέα σας έχει τύχει εμπορικής εφαρμογής μέχρι τώρα;

Όχι